UM2597_ 基于STM32L552ZE微控制器的评估板

版本:1

下载次数:15次 更新日期:2020-01-02

文件说明
本用户手册主要介绍了STM32L552ZE的评估板,并详细介绍了其外设
版本历史说明