RM0438_STM32L552xx和STM32L562xx单片机参考手册

版本:5

下载次数:1546次 更新日期:2020-02-14

文件说明
STM32L5是基于 Arm Cortex-M33内核的单片机,本参考手册为用户使用STM32L552xx和STM32L562xx单片机内存和外设提供了完整信息
版本历史说明