RM0438_STM32L552xx和STM32L562xx单片机参考手册

版本:4

下载次数:954次 更新日期:2019-12-27

文件说明
STM32L5是基于 Arm Cortex-M33内核的单片机,本参考手册为用户使用STM32L552xx和STM32L562xx单片机内存和外设提供了完整信息
版本历史说明