DS12983_STM32G484xE单片机数据手册

版本:1

下载次数:312次 更新日期:2019-05-10

文件说明
【STM32G484xE】本文档是关于主流产品线Arm® Cortex®-M4 32位 MCU+FPU单片机STM32G484xE的数据手册, 介绍了它的主要外设资源和电特性参数,外设资源包括:Arm® Cortex®-M4 32b MCU+FPU, up to 512 KB Flash, 170 MHz / 213DMIPS,128 KB SRAM, rich analog, math accelerator, 184ps 12ch Hi-res timer, AES。
版本历史说明